Stadgar

Stadgar

STADGAR

Hästhusets kusk-och ryttarförening – Bildad den 24 mars 2015

Stadgarna fastställda av årsmöte den 24 mars 2015

enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar fastställda av Förbundsstyrelsen 2005-08-18

1 av 6

§ 1Ändamål

Hästhusets kusk-och ryttarförening är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att främja ridningen och körningen i Sverige på sätt som anges i SvRFs stadgar.

§ 2 Säte

F reningen har sitt s te i Gnesta.

§ 3 Medlemskap

Person, som anm ler sig till intr de och erl gger rsavgift antages som medlem. Person som har gjort sig k nd som ol mplig eller som motarbetat f reningens ndam l och intresse, kan av styrelsen v gras medlemskap. Beslut om att avsl medlemskap skall fattas av styrelsen. I beslutet skall sk len redovisas samt anges hur den medlemss kande skall g tillv ga f r att verklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar fr n dagen f r beslutet s ndas till den som f tt avslag p medlemsans kan.

Beslut om v grat medlemskap f r verklagas skriftligt av den ber rde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar,15 kap.

§ 4 Avgifter

Medlem erl gger en rsavgift, vars storlek, efter f rslag av styrelsen, rligen fastst lles av rsm tet. rsavgiften skall erl ggas p s tt som styrelsen fastst ller.

§ 5 Uttr de och uteslutning

Medlem som under ett helt r underl tit att betala sin rsavgift f r anses ha beg rt uttr de ur f reningen. Medlem som av annan anledning nskar uttr da ur f reningen skall skriftligen anm ladetta till styrelsen och anses d rmed omedelbart ha l mnat f reningen.
Erlagd avgift terbetalas ej.

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar f reningens, distriktets eller SvRFs ndam l och intresse eller handlar p s dant s tt att ridsportens anseende skadas. Samma g ller medlem som motarbetat f reningens verksamhet eller uppenbarligen skadat f reningens intressen.

F r beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammantr det n rvarandeledam terna. Beslut om uteslutning f r inte fattas utan att medlemmen beretts m jlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall sk len till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta f r verklagande. Beslutet skall inom tre dagar fr n dagen f r beslutet skriftligen tillst llas den ber rde. Beslut g ller inte f rr n klagotiden utg tt eller, d beslutet verklagats, rendet blivit slutligen avgjort.

Beslut om uteslutning skall fattas av f reningens styrelse och f r av den ber rde verklagas, inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap.

§ 6 Beslutande organ

F reningens beslutande organ r allm nt m te ( rsm te) eller extra allm nt m te samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommittéer för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 7 Verksamhets- och r kenskaps r

F reningens verksamhets- och r kenskaps r skall vara kalender r.

2 av 6

§ 8 Stadgetolkning

F reningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i till mpliga delar enligt de stadgar som g ller f r det ridsportdistrikt som f reningen tillh r och SvRFs stadgar. Uppst r tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle f rekomma som ej varit f rutsedda i dessa stadgar h nskjutes fr gan till allm nt m te eller extra allm nt m te, eller avg rs fr gan interimistiskt av styrelsen i br dskande fall.

§ 9 Stadge ndring och uppl sning

F rslag till stadge ndring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. F r stadge ndring fordras beslut av ett enh lligt allm nt m te eller extra allm nt m te eller med minst 2/3 av antalet avgivna r ster vid tv p varandra, med minst en m nads mellanrum, f ljande allm nna m ten varav det ena rsm te. ndring av stadgarna skall godk nnas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket f rbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

F r f reningens uppl sning fordras beslut av tv p varandra med minst en m nads mellanrum f ljande allm nna m ten varav det ena rsm te. Vidare fordras att minst 2/3 av n rvarande r stber ttigade r eniga om beslutet. I beslut om uppl sning av f reningen skall anges att f reningens tillg ngar skall anv ndas till best mt ridsportfr mjande ndam l.

Beslutet, j mte bestyrkta avskrifter av styrelsens och rsm tets protokoll i rendet, samt revisionsber ttelse j mte balans- och resultatr kningar, skall omedelbart tillst llas SvRF.

§ 10 R str tt

Vid allm nt m te samt extra allm nt m te som h lles senast den sista februari ger varje medlem som fyllt 15 r en r st om rsavgift f r f reg ende eller p g ende r kenskaps r erlagts minst en m nad f re m tet.

Vid extra allm nt m te som h lles efter den sista februari ger varje medlem som fyllt 15 r en r st, om rsavgift f r p g ende r kenskaps r erlagts minst en m nad f re m tet.
R stning genom ombud (fullmakt) f r ej f rekomma.

§ 11 Beslut och omr stning vid allm nt m te

Omr stning sker ppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om r stber ttigad medlem s beg r. Vid val med slutna sedlar f r valsedel inte uppta fler namn n det antal som skall v ljas. Samtliga renden utom de i 9 § avg rs genom enkel r st vervikt. Vid omr stning som inte avser personval, g ller vid lika r stetal den mening som bitr des av ordf randen om denne r rstber ttigad. r ordf randen inte r stber ttigad skall lotten avg ra.

Vid personval skall i h ndelse av lika r stetal lotten avg ra.

§ 12 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen r r stber ttigad medlem i f reningen. Arbetstagare inom f reningen f r dock inte v ljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i f reningen.

§ 13 rsm te

rsm te skall ga rum senast den sista februari. F rhandsmeddelande om tid och plats f r m tet skall utf rdas minst en m nad i f rv g p s tt som styrelsen best mmer. Kallelse till rsm te utf rdas minst 10 dagar i f rv g p s tt som styrelsen beslutar. F rslag (motion) fr n enskild medlem att tas upp till behandling p rsm tet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor f re rsm tet.

3 av 6

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens f rslag och inkomna motioner skall finnas tillg ngliga f r medlemmarna senast en vecka f re rsm tet. rsm tet r beslutsf rt med det antal r stber ttigade medlemmar som infunnit sig.

§ 14 renden vid rsm te

Vid rsm te skall f ljande renden behandlas och protokollf ras:1. M tets ppnande
2. Val av ordf rande f r m tet
3. Anm lan av styrelsens val av sekreterare vid rsm tet

4. Fastst llande av r stl ngd
5. Val av protokolljusterare och r str knare
6. Fastst llande av dagordning
7. Fastst llande av om m tet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och f rvaltningsber ttelserna9. Revisorernas ber ttelse

 1. Fastst llande av balans- och resultatr kningar
 2. Fr ga om ansvarsfrihet f r styrelsen
 3. Beslut om antal styrelseledam ter och suppleanter inom ramen f r det i 17 § andra stycketangivna antalet
 4. Val av ordf rande f r f reningen
 5. Val av vriga styrelseledam ter j mte suppleanter
 6. Anm lan av ungdomsledamot j mte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 7. Fastst llande av eventuella sektioner f rutom ungdomssektion (se §22)
 8. Val av tv revisorer och en revisorssuppleant
 9. Beslut om antalet ledam ter i valberedningen
 10. Val p ett r av ordf rande och ledam ter i valberedningen
 11. Val av ombud till SvRFs och distriktets allm nna m ten och ev andra m ten d r f reningen harr tt att representera med ombud.
 12. Fastst llande av rsavgift f r n stkommande r.
 13. vriga renden som enligt 13 § kan upptas till beslut p rsm te.
 14. Sammantr dets avslutande.

§ 15 Extra allmnt m te

Extra allm nt m te h lles d styrelsen s finner erforderligt, d en revisor eller d minst 10 % av medlemmarna s beg r. Styrelsen skall anordna extra allm nt m te senast en m nad efter det att s dan beg ran inkommit skriftligen. Extra allm nt m te som h lles med anledning av f rslag om stadge ndring skall anordnas senast tv m nader efter det att beg ran inkommit.

Kallelse skall utf rdas minst 10 dagar i f rv g p s tt som styrelsen beslutar. I kallelsen skall tydligt framg det eller de renden som f ranleder m tet. Underl ter styrelsen att kalla till extra allm nt m te f r de som gjorde framst llningen utlysa extra allm nt m te enligt ovan. Vid extra allm nt m te skall punkterna 1-7, 23 i 14 § f rekomma samt rende f r vilket eller vilka m tet sammankallats. Andra renden f r inte f rekomma.

§ 16 Valberedningen

Valberedningen best r av ordf rande, tillika sammankallande, och en ledamot valda av rsm tet. Ledam terna v ljs av rsm tet f r perioden t o m n sta rsm te.
Senast 14 dagar f re m tet f r medlemmar till valberedningen avge f rslag p personer f r valen under 14 §. Senast en vecka f re m tet skall valberedningens f rslag finnas tillg ngligt f r f reningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan ga rum p m tet. Alla f reslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. ven f rslag p kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

4 av 6

§ 17 Styrelsen

Styrelsen r d allm nt m te eller extra allm nt m te icke r samlat, f reningens beslutande organ.

Styrelsen skall best av ordf rande samt l gst fyra och h gst tio ordinarie ledam ter samt
l gst noll och h gst tre suppleanter. I styrelsen ing r en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot j mte personlig suppleant. Mandattiden g ller tv r fr n rsm te till och med rsm te. Mandattiden f r ordf rande r ett eller tv r. Mandattiden f r suppleanter r ett r med undantag av personliga suppleanter vars mandattid f ljer ordinarie ledamot.

Halva antalet styrelseledam ter v ljes vid varje rsm te.

Styrelsen utser inom sig vice ordf rande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, ven icke medlem. S dan ledamot har yttrande- och f rslagsr tt men inte r str tt. Adjungerad ledamot kan ven utses till s rskild befattning inom styrelsen.
Styrelsen r beslutsf r n r samtliga ledam ter kallats och d minst halva antalet ledam ter r n rvarande. Beslut fattas med enkel r st vervikt. Vid lika r stetal har ordf randen utslagsr st.Kallelse till styrelsesammantr de utf rdas av ordf randen n r anledning till sammantr de f religger. Ordf randen r dessutom skyldig kalla till sammantr de d minst tre ledam ter s beg r. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara l gst en vecka. Samtliga ordinarie ledam ter skall kallas.

Vid styrelsesammantr de skall f ras protokoll som undertecknas av protokollf raren och justeras av m tets ordf rande och en f r ndam let utsedd justeringsperson.

§ 18 Styrelsens ligganden

Styrelsen skall – inom ramen f r SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara f r f reningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
Det ligger styrelsen s rskilt att
• Verka f r f reningens ndam l

• Verkst lla beslut fattade av allm nna m ten
• Planera, leda och f rdela arbetet inom f reningen
• Handha och ansvara f r f reningens medel
• Tillse att fullst ndiga r kenskaper f res samt att uppr tta verksamhets- ochf rvaltningsber ttelser och senast tre veckor f re rsm tet underst lla dessa revisorernas granskning.
• Best mma dag och plats f r allm nna m ten och f rbereda de renden som skallbehandlas vid allm nna m ten
• F retr da f reningen inf r myndigheter och organisationer m fl om inte s rskildaombud r utsedda f r detta
• vervaka stadgarnas efterlevnad

§ 19 Firmateckning

F reningens firma tecknas, f rutom av styrelsen i sin helhet, av ordf randen eller vice ordf randen i f rening med annan styrelseledamot eller p annat s tt som styrelsen beslutar.

§ 20 Revision

F r granskning av f reningens r kenskaper till styrelsens f rvaltning skall utses tv revisorer. Revisorer utses av rsm tet.

§ 21 S rskilda best mmelser

Ut ver vad som framg r av dessa stadgar har f reningen de uppgifter, skyldigheter och r ttigheter som framg r av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller RF fr n tid till annan beslutar.

5 av 6

§ 22 Sektioner

En sektion r ingen egen juridisk person och r underordnad f reningens styrelse.

Ungdomssektion

Inom f reningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ f r fr gor som speciellt ber r f reningens yngre medlemmar. Sektionen v ljer sj lv sin styrelse och arbetar i enlighet med SvRFs instruktion f r ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetss tt fastst lles av sektionsstyrelsen i samr d med f reningsstyrelsen. F reningsstyrelsen kan ha representant j mte suppleant i sektionsstyrelsen.

vriga sektioner

Beslut om bildande eller nedl ggning av sektion fattas av styrelsen.
Ledningen fr varje sektion ut vas av en sektionsstyrelse, best ende av ordf rande och två till sex vriga ledam ter. Sektionsstyrelse v ljs rligen bland r stber ttigade medlemmar av m te med de f reningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen.
F reningens styrelse skall, i s rskild instruktion, fastst lla de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

6 av 6